תקנון

 • אתר האינטרנט – Beyond Quest (להלן: "האתר") מופעל על ידי נ.ג. בירד (להלן: "העסק")
 • האתר מאפשר, בין היתר, למשלמים עבור ההשתתפות בפעילות של העסק שהם בגירים ומעל גיל 18 שנים (להלן: "המשתמשים") להעביר הוראות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, עבור השתתפות בפעילויות שמפעיל העסק, וזאת בכפוף לתנאי תקנון שירות תשלומים ופעילות זה (להלן: "התקנון") התקנון חל על אתר התשלומים של העסק בלבד.
 • המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידם לצורך שימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשים נדרשים לאשר במקום המיועד לכך, כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של העסק, תגברנה הוראות התקנון.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • . הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.
 • הלקוח ו/או המשלם או מי מטעמו מחויב לדווח על בעיה רפואית לפני השתתפות בפעילות והתשלום מהווה את אישורו להשתתפות והיכרותו עם התוכנית של הפעילות.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות השונות, לפי שיקול דעתו, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים באתר במועד הרישום לפעילות. הנחות והטבות אשר מעניק בית העסק עבור המשתתפים תקפות בימי חול בלבד ואינן תקפות בערבי חג, חגים, חוה"מ וסופי שבוע.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל שוברי הנחה ו/או מתנה הקשורים לבית העסק הן מטעמו והן מטעם חברות הפצת שוברים שונות במידה והלקוח לא ציין במפורש בתהליך ההזמנה וקיבל על כך אישור מראש ו/או אישור טלפוני מהעסק שהינו מגיע עם שוברי הנחה ו/או מתנה וזאת מבלי לגרוע את הזכות להשתתפות הלקוח במשחק ובזמן שקבע, בתשלום מלא על פי התעריפים הנקובים באתר בעת תהליך ההזמנה.
 • אין העסק אחראי על תהליכי ביצוע הזמנת שוברי הנחה ו/או מתנה מטעם חברות אחרות.
 • הוראת התשלום מבוצעת באתר מאובטח של חברת "קארדקום" (www.cardcom.co.il) חברה שהתמחותה בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע של כרטיסי אשראי (להלן: "חברת הסליקה") העסק שומר לעצמו את הזכות להחליף את חברת הסליקה, ומתחייב שכל חברת סליקה שעימה הוא יתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ"ל או בתקן התקף באותו מועד.
 • לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמש, חברת הסליקה תעביר את הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן: "חברת האשראי")
 • העסק באמצעות חברת הסליקה, שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
  2. אם העסק יהא סבור כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע נדרש אחר.
 • למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל, וכי העסק אינו נושא בכל אחריות או חבות בקשר לכך.
 • הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.
 • ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של העסק. החזר ו/או ביטול ו/או חיוב כרטיס האשראי יעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. בביטול/שינויי זמן הזמנה עד 48 שעות לפני תחילת הפעילות ו/או המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי הפיקדון.
  2. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן הזמנה פחות מ-48 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק, ייגבו דמי הפיקדון במלואם.
  3. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה בתוך פחות מ-3 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק הלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע"פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.
  4. במקרה והלקוח לא הגיע כלל לפעילות או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד הקבוע לפעילות, זכאותו להשתתף בפעילות במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע"פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.
 • לא יינתן החזר כספי למשתתף שהשתתף בפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן עקב בקשה לצאת מן הפעילות ו/או בשל בעיות משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את יתר המשתתפים ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע"י המדריך.
 • ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומר לעצמו העסק את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, ע"פ שיקול דעת העסק. בכלל זה יהא העסק רשאי לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי.
 • העסק לא יישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לעסק שליטה עליהן ושהוא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתתפים או מי מטעמם.
 • הגבלת גיל ומצב רפואי:
  1. ההשתתפות הנה מגיל 16 ומעלה. ילדים מתחת לגיל 16 נדרשים בליווי מבוגר.
  2. ההשתתפות אינה מומלצת לסובלים מבעיות לב, אסתמה, קוצר נשימה כבד, קלאוסטרופוביה, אפילפסיה ולנשים בהריון מתקדם.
  3. ההשתתפות גם במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הינה באחריות המשתתף בלבד!
 • הגבלות זמן:
  1. הפעילות מוגבלת לזמן קצוב שיימסר לכם בתחילת הפעילות.
  2. יצאתם מהחדר לפני הזמן – כל הכבוד, לא סיימתם בזמן – הפעילות תסתיים עם תום הזמן.
  3. לא יוחזר תשלום בכל מקרה, לפיצוח מוקדם של המשחק או אי הצלחה.
 • ציוד אישי:
  1. אתם רשאים להפקיד תיקים/ציוד במקום המיועד לכך לפי הוראות המפעיל לפני תחילת הפעילות.
  2. העסק אינו אחראי בשום מצב לגנבות, נזקים ואבדן הרכוש.
  3. חל איסור מוחלט על הכנסת מכשירים אלקטרוניים, פנסים, טלפונים, שעונים, מצלמות וחפצים מכל סוג לרבות חפצים חדים, כלי כתיבה/עבודה.
  4. יש לכבות/להשתיק טלפונים כך שלא יפריעו לפעילות.
  5. מומלץ להיכנס לפעילות בביגוד נוח ונעליים סגורות. אין להשתמש בנעלי עקב. העסק לא אחראי לנזק גופני כתוצאה מאי עמידה בהמלצות אלו.
 • ציות להוראות וכללי התנהגות:
  1. יש להישמע באופן מלא להוראות המפעיל!
  2. במקרה חירום/בעיה ניתן לבקש לצאת מהחדר ולסיים את הפעילות (תשלום לא יוחזר לקבוצה)
  3. יש לדווח מידית למפעיל על כל פגיעה/חבלה מכל סוג שהוא.
  4. אסור לאכול/לשתות במהלך הפעילות. אסור לחלוטין להכניס לפה נוזלים/חפצים המצויים בחדר!
  5. העישון בכל המתחם אסור לחלוטין. אין להצית אש או להכניס מצתים לחדר הפעילות.
  6. פתרון החידות בחדר אינו מצריך שימוש בכוח פיזי! אסורה הפעלת כוח שלא לצורך ויש לנהוג בזהירות ולשמור על הציוד תקין. (גם הקבוצה הבאה אחריכם רוצה ליהנות!)
  7. חל איסור מוחלט על השתוללות, התפרעות ואלימות מכל סוג.
  8. המזיק יישא באחריות לתוצאות ולנזק מכל סוג עקב שימוש בכוח או זדון או עבירה על הכללים.
  9. העסק לא יאפשר השתתפות בפעילות תחת השפעת סמים/אלכוהול.
  10. העסק שומר לעצמו את הזכות לעצור את הפעילות בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל הפרת הכללים והתנהגות החורגת מהנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות.
 • אני מודע/ת ומסכימ/ה לכך ש:
  1. במקום מותקנות מצלמות האזנה והקלטה לצורך תיעוד, מעקב ופיקוח על הפעילות והמשתתפים.
  2. הפעילות עשויה לכלול אלמנטים שונים כולל פעילות בחושך מוחלט/זחילה/התכופפות, שימוש בחומרים/אלמנטים מכניים ועוד.
  3. אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מלאה את פרטי החדר, החידות והפעילות (כדי לא לקלקל לאחרים שבאים אחריכם)
  4. זכויות היוצרים בפעילות על כל רכיביה – שייכות לעסק בלבד.
  5. בתום המשחק מוצע ללקוח להצטלם בטלפון של העסק. צילום ע"י העסק מהווה הסכמת הלקוח במשתמע להעלאת התמונה לאתר האינטרנט, האינסטגרם והפייסבוק של העסק, ללא תיוג. במידה והקבוצה אינה מאשרת ניתן לבחור לא להצטלם במצלמת העסק, וניתן לבקש להצטלם בנייד הפרטי של הלקוח למזכרת בלבד. הלקוח רשאי בכל עת לבקש מהעסק להסיר תמונתו, והעסק כמובן יענה לבקשתו.
 • העסק מתפעל את האתר באמצעי הגנה והצפנה כמקובל באתרים כאמור, ובהתאם לנדרש לפי דין.
 • באתר לא יישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי.
 • מסירת כתובת הדוא"ל של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת עדכונים תקופתיים במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי
 • מסירת מספרי הטלפון של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות SMS וWHATSAPP שיווקיות מצד העסק במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי.
 • מידע שימסור משתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד על ידי העסק בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב 1982.
 • תקנון זה מהווה חוזה בין העסק לבין המשתמשים וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך.